ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล และการรับเลี้ยงเด็กรายวันเมืองเรคยาวิก - Upplýsingar fyrir foreldra um leikskóla og dagvistun í Reykjavík

ยินดีต้อนรับเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลบุตรของท่าน! - Velkomin til samstarfs um leikskólabarnið

คําตอบและคําถาม สําหรับครอบครัว ที่ใช้หลายภาษาในการสื่อสาร - Spurningar og svör fyrir fjöltyngdar fjölskyldur

คำศัพท์สำหรับโรงเรียนอนุบาล - Orðalisti fyrir leikskóla


Fjölmenningarsetur


Landlæknir

 


Móðurmál - banner á heimasíðu